มรภ.สงขลา จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาแบบออนไลน์ หวังเพิ่มทักษะทางภาษา เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน ควบคู่วางรากฐานจัดการเรียนการสอน รองรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21
 
มรภ.สงขลา จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาแบบออนไลน์ หวังเพิ่มทักษะทางภาษา เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน ควบคู่วางรากฐานจัดการเรียนการสอน รองรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21
               ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา ว่า การสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มรภ.สงขลา ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายฯ ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดย มรภ.สงขลา ได้นำโปรแกรมสปีคส์ (Speexx) จากประเทศเยอรมัน ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้ในการทดสอบและฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา ซึ่งกำหนดสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ให้แก่นักศึกษารหัส 61, 62 และ 63 จำนวน 7,135 คน ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2564

 

               ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา กล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดี สามารถใช้เทคโนโลยีได้ด้วย จะช่วยส่งเสริมให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา จึงมีความสำคัญอย่างมากในการวางพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาในอนาคต  ซึ่ง มรภ.สงขลา กำหนดให้มีการทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการวางรากฐานการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา สามารถนำไปใช้ในโลกของการทำงาน และการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

 

               ด้าน ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา (ศูนย์ภาษา) ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยการอบรมให้ความรู้ การสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR พร้อมทั้งบทเรียนต่าง ๆ ในโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษา ได้รับความร่วมมือจากคณะ หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี โดยมี นายโชติจิณณ์  วีระเสรีวัฒนะ  จาก บริษัท วัน ไวท์ เฮ้าส์ จำกัด คอยให้การดูแลเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสปีคส์ (Speexx) และเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR
ภาพ/ข่าว/ลัดดา  เอ้งเถี้ยว งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
###  ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข ###
 
เว็บสำเร็จรูป
×