เกษตรสะบ้าย้อย “จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

เกษตรสะบ้าย้อย “จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
---------------------
สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
วันที่ 25 มกราคม 2566 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน หมู่ที่ 4 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายประถม มุสิกรักษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ  นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย กล่าวต้อนรับ และรายงานข้อมูลด้านการเกษตรในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย และนายมูฮัมมะซุกรี เวาะหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน กล่าวต้อนรับและรายงานข้อมูลด้านการเกษตรของตำบลจะแหน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอสะบ้าย้อย ที่เข้าร่วมพิธีเปิดงาน


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกรตามความต้องการ  และความเหมาะสมของพื้นที่ ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมของพื้นที่แก่เกษตรกร  สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ  หน่วยงานส่งเสริม  และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ซึ่งภายในงานมีบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 14 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกอารักขาพืช คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกยางพารา คลินิกข้าว คลินิกเกษตรและสหกรณ์ คลินิกหม่อนไหม คลินิกอารักขาพืช และคลินิกกฎหมาย

นางวิไลวรรณ เกื้อก่อบุญ เกษตรอำเภอสะบ้าย้อยและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย ขับเคลื่อนการจัดงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร โดยบูรณาการหน่วยงานในส่วนของอำเภอสะบ้าย้อยร่วมให้บริการถึงพื้นที่ ได้แก่ หน่วยบริการคลินิกสุขภาพ โดยสาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย กิจกรรมพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร โดยอบต.จะแหน และส่งเสริมกิจกรรมชุมชนร่วมแสดงสินค้ากลุ่มโอทอป  โดยพัฒนาชุมชนอำเภอสะบ้าย้อย ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มแขก โดย สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มขยายพันธุ์พืชตำบลจะแหน ส่งเสริมกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร ในการพัฒนาอาชีพ โดยจัดให้มีการจับฉลากรางวัลผู้โชคดี มอบปุ๋ยอินทรีย์ และอุปกรณ์การเกษตร ที่ได้รับการสนับสนุนจากการบูรณาการในภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทสะบ้าย้อย ลาเท็กซ์ จำกัด ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้ มีเกษตรกรและประชาชนเข้ารับบริการกว่า 300 ราย


นอกจากนี้ นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบต้นพันธุ์กล้วยหิน และกล้าพันธุ์พริกให้แก่เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.นายทิศ สีสมอ่อน เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลเขาแดง
2. นายนูรูดีน อูมาร์ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ตำบลคูหา
3. นางรอมือละ สาและ อาสาสมัครเกษตรกรตำบลบาโหย
และมอบต้นพ้นธุ์กล้วยหิน จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 180 ต้น ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งนี้ดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จที่ดี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้แก่
1.หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกภาคส่วน
2.ปกครองอำเภอสะบ้าย้อย
3.องค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน
4.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลจะแหน
5.สาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย
6.พัฒนาชุมชนอำเภอสะบ้าย้อย
7.กศน.สะบ้าย้อย
8.ธกส.สะบ้าย้อย
9.สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย
10.บริษัทสะบ้าย้อย ลาเท็กซ์ จำกัด
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข


 
เว็บสำเร็จรูป
×