นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองสุไหงปาดี (สายเก่า) พร้อมอาคารประกอบ และรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่วันนี้ (23 มกราคม 2566) ที่วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมต้อนรับนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมพบปะและรับฟังปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากประชาชน ซึ่งกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ เรื่องการจัดตั้งและปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองสุไหงปาดี (สายเก่า) พร้อมอาคารประกอบ ในพื้นที่ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอสุไหงปาดี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา กลุ่มสตรี ตลอดจนประชาชนในพื้นที่
มาร่วมต้อนรับจำนวนมากในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้กล่าวว่า ตนและเจ้าหน้าที่ระดับสูง ได้เดินทางลงมาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง อธิบดีกรมต่างๆ เพื่อมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรับฟังปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากประชาชน โดยทราบเป็นอย่างดีว่า ปัญหาของโครงการระบบระบายน้ำคลองสุไหงปาตี (สายเก่า) พร้อมอาคารประกอบ ที่ผ่านมานั้น ด้วยจังหวัดนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการระบบระบายน้ำคลองสุไหงปาตี (สายเก่า) พร้อมอาคารประกอบ ซึ่งโครงการชลประทานนราธิวาสได้จัดหาผู้รับจ้างและทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา
และครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ 19 มกราคม 2565 อายุสัญญา 90 วัน 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างหยุดปฏิบัติงาน เนื่องจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าว่า ที่ตั้งของโครงการดังกล่าวนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตห้ามลำสัตว์ป่า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หากจะดำเนินการต่อได้ ต้องมีหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันโครงการชลประทานนราธิวาส ได้มีหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส และมีหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียบร้อยแล้ว และทุกปัญหาจะต้องได้รับการแก้ไข โดยทางชลประทานจะดำเนินการสร้างระบบระบายน้ำคลองสุไหงปาตี (สายเก่า) พร้อมอาคารประกอบ และจะขุดคลองระยะทาง 6 กิโลเมตรให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์
เพื่อประโยชน์สูงสุด และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส ต่อไปหลังเสร็จสิ้นการพบปะกับพี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปสำรวจจุดที่มีการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำคลองสุไหงปาตี (สายเก่า) พร้อมอาคารประกอบ และร่วมพบปะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์กับโครงการดังกล่าว และมีความสุขกับการใช้ชีวิตในพื้นที่อีกด้วย
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
เว็บสำเร็จรูป
×