แถลงข่าวประจำสัปดาห์ 3 มีนาคม 2564 กรมประมง

แถลงข่าวประจำสัปดาห์ 3 มีนาคม 2564
กรมประมง

ประเด็น : เพาะพันธุ์ปลา “ยี่สกไทย” ปล่อยสู่ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
ผู้แถลง : นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง

กรมวิชาการเกษตร  
ประเด็น : แหนแดงสุดยอดปุ๋ยพืชสดให้ธาตุอาหารสูงใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี
ผู้แถลง : ดร.ศิริลักษณ์    แก้วสุรลิขิต  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  

กรมชลประทาน
ประเด็น : สถานการณ์ และการบริหารจัดการน้ำของประเทศ
ผู้แถลง : ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านอุทกวิทยา หรมชลประทาน##ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข##


 
เว็บสำเร็จรูป
×