รวมพลังเครือข่ายสานใจสู่สันติในพื้นที่ จชต. ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจต้อนรับเข้าสู่เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1445🙂 วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ กองสานใจสู่สันติ ศูนย์สันติวิธี บ้านควนดิน ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  / ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี พบปะเครือข่ายสานใจสู่สันติในพื้นที่ โดยกองสานใจสู่สันติ ศูนย์สันติวิธี จัดกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายสานใจสู่สันติต้อนรับ “เดือนรอมฎอนสันติสุข ” ฮิจเราะห์ศักราช 1445 เป็นการพบปะกันเนื่องในโอกาสต้อนรับเข้าสู่เดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม และถือโอกาสมาบอกกล่าวถึงนโยบายแนวทาง เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม และมาตรการการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ภายใต้แผน “รอมฎอนสันติสุขและส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม” ตามที่ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ได้แถลงแผนเพื่อให้ทุกส่วนได้ ปฏิบัติและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยเฉพาะในห้วงเดือนรอมฎอนที่กำลังจะถึงนี้ 

🗣️ พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  / ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กล่าวว่า การสร้างบรรยากาศที่ดีก่อนที่จะเข้าสู่ห้วงเดือนรอมฎอน ถือเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ทางคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ยื่นให้กับคณะพูดคุยของบีอาร์เอ็นที่ผ่านมา ในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยแม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มีการแถลงแผนรอมฎอนสันติสุข และส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 67 ที่ผ่านมา  และจะดำเนินการไปจนถึงเสร็จสิ้นเทศกาลสงกรานต์เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนทุกศาสนิก สามารถปฏิบัติภารกิจตามความคิดความเชื่ออัตลักษณ์ของทุกคนในทุกเทศกาลได้อย่างเต็มที่🧩 สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ห้วงของเดือนรอมฎอนได้มีการเชิญสมาชิกโครงการสานใจสู่สันติ สมาชิกชมรมสานใจสู่สันติระดับอำเภอและระดับตำบล รวมถึงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำศาสนา  มาเตรียมความพร้อมร่วมกัน ให้ความรู้แนวทางในการปฏิบัติในช่วงของเดือนรอมฎอน เพราะเดือนรอมฎอน เป็นเดือนอันประเสริฐ เป็นเดือนที่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกต้องประกอบศาสนกิจตามหลักความเชื่อ ในส่วนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งสภาพร่างกาย และจิตใจ  ซึ่งครั้งนี้ กองสานใจสู่สันติได้เชิญ ประชาชนมาฟังแนวทางในการปฎิบัติตนในช่วงของเดือนรอมฎอน รวมถึงได้มอบอินทผลัม และสิ่งของเครื่องใช้ สำหรับปฏิบัติศาสนกิจเพื่อนำไปใช้ในช่วงเดือนรอมฎอนที่กำลังจะถึงนี้

📚ปีนี้นโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในช่วงเดือนรอมฎอนเน้นเรื่องการอำนวยความสะดวกการให้การสนับสนุนกิจกรรมในเชิงอัตลักษณ์ในช่วงฮารีรายอ รวมถึงเทศกาลวันสงกรานต์ ทั้งนี้การรักษาความปลอดภัย เป็นมาตรการสำคัญที่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างพื้นที่ให้ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัยและยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในช่วงของเดือนรอมฎอน เนื่องจากเป็นความต้องการความคาดหวังของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้เพื่อ เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีทางเจ้าหน้าที่จะปรับลดในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย หากไม่จำเป็นจะไม่บังคับใช้ สำหรับด่านตรวจในพื้นที่ ก็มีการปรับลด ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาและความจำเป็นในการตั้งด่านตรวจ ยกเว้นด่านถาวรในพื้นที่ที่ยังคงต้องดำเนินการเพื่อตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมายและเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนเพื่ออำนวยสะดวกต่อการสัญจรแก่พี่น้องประชาชน และนอกจากนี้ได้มีการปรับลดป้ายประกาศหมายจับโดยมีการปรับการติดตั้งให้มีความเหมาะสม แต่ยังคงต้องติดป้ายประกาศ เพื่อเอื้ออำนวยเรื่องข้อมูลรูปพรรณสันฐานของผู้ที่มีหมายจับตามประกาศแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านตรวจ

 📌  “แผนรอมฎอนสันติสุข และส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ” ซึ่งนอกเหนือจากเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่กำลังจะมาถึงใน ช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้แล้วก็จะต่อเนื่องด้วยประเพณีสงกรานต์ของพี่น้องชาวไทยพุทธ โดยทางเจ้าหน้าที่จะดูแลความปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลสำคัญของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไปพร้อมกันในทุกเทศกาล และการปฎิบัติต่างๆยังคงเดิมและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง🫶 เเละเพื่อให้การประกอบศาสนกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ขอความร่วมมือ ทุกภาคส่วน และประชาชน ร่วมรณรงค์ให้รอมฎอนปีนี้เป็นรอมฎอนที่สงบสุข และรวมถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ และทุกเทศกาลขอความร่วมมือ งด ซื้อ ขาย จุดประทัด ในห้วงดังกล่าว เพราะจะก่อให้เกิดเสียงดัง รบกวน เกิดความสับสน และก่อให้เกิดอันตราย หากพี่น้องประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติ ทั้งยานพาหนะ สิ่งแปลกปลอม ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือสายด่วน 1341 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมสร้างความสุขและความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในทุกเทศกาล
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า
 
เว็บสำเร็จรูป
×