MOU “ โครงการพัฒนานครหาดใหญ่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ”
MOU “ โครงการพัฒนานครหาดใหญ่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ”

วันที่ 9 กันยายน 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  นางสาววโรชา ศรีเจริญ ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนา นครหาดใหญ่สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้ “ โครงการพัฒนานครหาดใหญ่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ”   ซึ่งทำขึ้นระหว่าง เทศบาลนครหาดใหญ่  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยทั้ง 3 ฝ่ายตกลงกำหนดความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมพัฒนาเมืองหาดใหญ่สู่ความเป็นเมืองแห่งสุขภาวะ รองรับสังคมสูงวัย ตลอดจนร่วมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเครือข่ายชุมชนของเทศบาลนครหาดใหญ่และพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการระบบสุขภาพของชุมชนเมือง  โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในการขับเคลื่อนพัฒนานครหาดใหญ่ในทุกมิติ ทั้งด้านการจัดสรรอัตรากำลัง สถานที่ อุปกรณ์ และชุมชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน นวัตกรรม และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การจัดโครงการ กิจกรรม นวัตกรรม หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนานครหาดใหญ่สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน รองรับสังคมสูงวัย  ณ ห้องประชุม 3311 ชั้น 3 อาคารดวงวดี สังโขบล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพ/ ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
เว็บสำเร็จรูป
×