เทศบาลนครหาดใหญ่นำเสนอข้อมูลการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก ต่อสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก (กระทรวงศึกษาธิการ) เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564


เทศบาลนครหาดใหญ่นำเสนอข้อมูลการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก ต่อสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก (กระทรวงศึกษาธิการ) เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ตามที่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ภายใต้หลักการ “สร้าง สาน เสริม” นำมาใช้เป็นเป็นกลไกในการขับเคลื่อนควบคู่กับการเร่งรัดแก้ไขปัญหาพื้นฐานสำคัญที่ยังเป็นอุปสรรคและส่งผลต่อการพัฒนานครหาดใหญ่ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นนครที่น่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน นั้น
เทศบาลนครหาดใหญ่ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลก ด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (The UNESCO Global Network of Learning Cities : GNLC) ประจำปี 2564 จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (Unesco Institute for Lifelong Learning : UIL) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 แล้วนั้น ในวันนี้อังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก (กระทรวงศึกษาธิการ) ได้ดำเนินการประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อพิจารณาคัดเลือกเมืองแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 3 เมือง เสนอไปยังองค์การยูเนสโกเพื่อพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย โดยมีคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในด้านต่าง ๆ ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้นำเสนอประเด็นและกล่าวต่อคณะกรรมการว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อยกระดับเมือง ยกระดับประชาชน และเชื่อมั่นว่าการได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก จะสามารถพัฒนาและยกระดับประชาชนได้เป็นอย่างดี จึงเป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่มุ่งหวังนำพานครหาดใหญ่ เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกในปีนี้ให้ได้  นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังความร่วมมือและการสนับสนุนในระดับนานาชาติ รวมถึงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมร่วมกับอีกหลาย ๆ ประเทศ เพื่อนำมา พัฒนานครหาดใหญ่ ด้วยความมุ่งหวังสูงสุด คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนในนครหาดใหญ่

ศูนย์ข่าสใต้สันติสุข

 
เว็บสำเร็จรูป
×