กรมทางหลวง ฟังเสียงชาวยะลา ขยายทางหลวงหมายเลข 410 ช่วงยะลา - เบตง ตอน บ.หัวสะพาน -อ.เบตง 4 ช่องจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง
กรมทางหลวง ฟังเสียงชาวยะลา ขยายทางหลวงหมายเลข 410 ช่วงยะลา - เบตง ตอน บ.หัวสะพาน -อ.เบตง 4 ช่องจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายวิรัตน์ อุสมา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 410 ช่วงยะลา – อำเภอเบตง ตอน บ้านหัวสะพาน-อำเภอเบตง เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา และแนวคิดการพัฒนาโครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน สื่อมวลชนท้องถิ่น และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียนตอนใต้ ปัจจุบัน มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าของประชาชนเพิ่มขึ้นสูงในทุกปี ซึ่งปัจจุบันโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 (สายปัตตานี - เบตง) เป็น
ทางหลวงแผ่นดินแนวเหนือ - ใต้ ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดยะลา โดยแนวเส้นทางมีลักษณะเป็น
ทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร พื้นที่สองข้างทางมีทั้งช่วงที่เป็นร้านค้าและชุมชน แนวเส้นทางผ่านพื้นที่ภูเขาสูง ทางคนเคี้ยวไหล่เขา ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจรผ่านไปมา จึงต้องเตรียมความพร้อมปรับปรุงด้านโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 (สายปัตตานี-เบตง)  เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในการเดินทางและขนส่งด้วย รองรับการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
ดังนั้น กรมทางหลวง จึงได้ดำเนินการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด และ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ให้ดำเนินงานโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 410 ช่วง ยะลา - อำเภอเบตง ตอน บ้านหัวสะพาน-อำเภอเบตง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประกวดราคาและประเมินราคา และดำเนินการมีส่วนร่วมประชาชน โดยมีระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด 450 วัน
สำหรับแนวเส้นทางโครงการ มีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 410 กม.ที่ 103+000 ห่างจากบริเวณสะพานข้ามคลองแหร อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ห่างจากที่ว่าการอำเภอธารโต ประมาณ 7.30 กิโลเมตร และมีจุดสิ้นสุดโครงการบนทางหลวงหมายเลข 410 กม.ที่ 150+498 บริเวณสะพานข้ามคลองมาลา อยู่ในพื้นที่ตำบลเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ห่างจากวงเวียนเบตง ประมาณ 12.9 กิโลเมตร แนวเส้นทางโครงการมีระยะทางทั้งหมด 47.498 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาเส้นทางโครงการตามแนวเส้นทางในจังหวัดยะลา 2 อำเภอ 4 ตำบล ดังนี้ อำเภอธารโต ตำบลบ้านแหร ตำบลแม่หวาด อำเภอเบตง ตำบลอัยเยอร์เวง ตำบลตาเนาะแมเราะ แนวคิดเบื้องต้นการพัฒนาโครงการ จากการสำรวจพบว่าทางหลวงหมายเลข 410 ช่วงยะลา - อำเภอเบตง ตอน บ้านหัวสะพาน-อำเภอเบตง ปัจจุบันเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ สภาพเส้นทางมีลักษณะลาดชันและคดเคี้ยว จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ เพื่ออำนวยความสะดวก คล่องตัว และปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง โดยจะออกแบบให้เหมาะสมกับภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ป่าไม้ และพื้นที่ชุมชน พร้อมทั้งให้คำนึงถึงความปลอดภัยลดผลกระทบต่อชุมชน และสภาพแวดล้อมในแนวเส้นทางโครงการ
นอกจากนี้จะดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาพื้นที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเด็นครอบคลุมพื้นที่โดยรอบในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ และในระยะ 1 กิโลเมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ ในกรณีศึกษาหัวข้อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตลอดแนวเส้นทางโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด
ภายหลังการประชุมครั้งนี้ กรมทางหลวง จะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน
นำมาพิจารณาประกอบการศึกษาและออกแบบรายละเอียดของโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจะดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลโครงการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการฯ ได้  ช่องทาง ได้แก่ 1.เว็บไซต์ www.410- huasaphan-betong.com 
2.Line Official : @102dqrxs
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
เว็บสำเร็จรูป
×