วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับโครงสร้างการจัด และอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
   พล.ท. ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับโครงสร้างการจัด และอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ จัดโดย ศปป.๕ กอ.รมน. มีผู้เข้าร่วมสัมนาประกอบด้วย กำลังพลจากหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงาน ในโครงสร้างการจัดของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และผู้แทน จาก กอ.รมน. ( ส่วนกลาง)  รวม  ๑๔๓ นาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ กำหนดรูปแบบโครงสร้างการจัดและอัตรากำลังของ กอ.รมน. ภาค ๔  สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้สอดคล้องตามแนวความคิดในการใช้กำลังและความต้องการกำลังในการแก้ปัญหา จชต.

ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข 
เว็บสำเร็จรูป
×