ร้อยเอ็ด/... ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขา สพฐ. ตรวจเยี่ยม/ถอดบทเรียน/การวิจัย/พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
 ร้อยเอ็ด/...
ดร.ธนุ  วงษ์จินดา รองเลขา สพฐ. ตรวจเยี่ยม/ถอดบทเรียน/การวิจัย/พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning  ร่วมกับภาคีเครือข่าย  ณ  โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย

เมื่อ เวลา 09.00 น.วันที่  9  ตุลาคม  2564   ดร.ธนุ  วงษ์จินดา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการถอดบทเรียน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning  ร่วมกับภาคีเครือข่าย  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.ครรชิต  วรรณชา  ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ดร.อดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นายสุภาพ  วงษามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2   นายธนกฤต  ศิริภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
ดร.อดุลศักดิ์  บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กล่าวว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ตระหนักในการพัฒนาศักยภาพของเรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ จึงได้ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดทุกแห่ง จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามความต้องการและบริบทของโรงเรียน จากการนิเทศ ติดตามพบว่า โรงเรียนทุกแห่งได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรมการเรียนรู้ Active  Learning ที่มีคุณภาพอย่างหลากหลาย"นาฎมวยไทย" โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยเป็นนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เป็นนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สามารถนำไปเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ในวงกว้างได้
กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย  การบรรยายพิเศษ การเสวนาทางวิชาการเรื่อง  การถอดบทเรียน  การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning  ร่วมกับภาคีเครือข่าย  การเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ Best Practice   พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning  ร่วมกับภาคีเครือข่าย  และมอบโล่รางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานดีเด่นอีกด้วยสุเทพ  ลอยแก้ว  ข่าว/ภาพ
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
เว็บสำเร็จรูป
×