กิจกรรมเสวนาสัญจรสานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรม


กิจกรรมเสวนาสัญจรสานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรม

- เป้าหมาย : แกนนำเยาวชน , แกนนำผู้เห็นต่าง , แกนนำกลุ่มสตรี และแกนนำเยาวชนสร้างอาชีพ จชต. (สมาร์ทฟาร์มเมอร์, ยังสมาร์ท)

- วัตถุประสงค์ : เพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย , เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายไปขยายผลในพื้นที่ , เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม ผลลัพธ์สุดท้ายคือ แนวร่วมรุ่นใหม่ไม่เกิด

- วิธีการ : เสวนาสัญจรนอกพื้นที่ จชต. พบปะสร้างความเข้าใจ เชื่อมความสัมพันธ์ ให้เห็นพื้นที่จริงในการอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยก มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือกันระหว่างคนต่างศาสนิก มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี แบบพอเพียง และมีความสุข ต่อยอดไปสู่การพัฒนาในพื้นที่ จชต. ต่อไป โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ และสร้างตัวแทนเราให้กระจายสู่พื้นที่ สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข


 
เว็บสำเร็จรูป
×