มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมออนไลน์ การขจัดความยากจนโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลไกสู่การเจริญเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน


มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมออนไลน์ การขจัดความยากจนโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลไกสู่การเจริญเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์ภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม เรื่อง การขจัดความยากจนโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลไกสู่การเจริญเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VooV Meeting) จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  
การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างไทยกับจีน ในด้านการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นกลไกสำคัญในการขจัดความยากจน รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีในการริเริ่มดำเนินงานความร่วมมือของทั้งสองประเทศ โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารและผู้แทนจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและจีน ตลอดจนผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาของไทยเข้าร่วมกว่า 150 คน
ทั้งนี้ ในส่วนของ มรภ.สงขลา จะนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปปรับใช้ในการกำหนดแนวทางเพื่อการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย SDG ที่มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ต่อไป

ภาพ/ ข่าวโดย/  ลัดดา  เอ้งเถี้ยว  /งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข


 
เว็บสำเร็จรูป
×