วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายชิดพงศ์ ลัคนทิน ผู้ช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  นายชิดพงศ์ ลัคนทิน ผู้ช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายชวนันทณัฏฐ์ โพธิ์กัณฑ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  นายพนมเทียน เส้งวัน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นางสาวปรียาภัทร จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  นายเสถียรพงษ์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสงขลา  นายสมเกียรติ บัวเหลือง ท้องถิ่นอำเภอหาดใหญ่  นางสายจิตร พืชพันธุ์ พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่  นายเศรษฐการ เพชรวารี ปลัดอำเภอหาดใหญ่

โดยเทศบาลเมืองคอหงส์ได้นำเสนอข้อมูล ในด้านการบริหารจัดการขยะ การบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย การรักษาความสะอาดของเมือง การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ของอปท. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

ทั้งนี้นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างสกายวอล์คบนเขาคอหงส์ ณ สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์และซ่อมบำรุง จังหวัดสงขลา (ช่อง 9 อสมท. บนเขาคอหงส์)
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข


 
เว็บสำเร็จรูป
×