"กองทุนหมู่บ้าน" เปรียบเสมือน วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ร่วมกันของคนกลุ่มหนึ่งที่ประสาน บรรจงสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตลอดจนช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน จึงเกิดเป็นปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ดังต่อไปนี้


"กองทุนหมู่บ้าน" เปรียบเสมือน วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ร่วมกันของคนกลุ่มหนึ่งที่ประสาน บรรจงสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตลอดจนช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน จึงเกิดเป็นปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

1. เสริมสร้างสำนึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น
2. ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง
3. เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน
4. เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชนและประชาสังคม
5. กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน
.
#กองทุนสร้างชุมชน #villagefund
#สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
เว็บสำเร็จรูป
×