ตามที่ปรากฏภาพข่าวสารและข้อมูลทางสื่ออินเตอร์เน็ต ร้องเรียนกระบวนการสอบพนักงานราชการของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. กรณีประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปไม่ดำเนินการตามนโยบายความโปร่งใสของ ศอ.บต. ด้วยการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องและคนใกล้ตัวตามที่ปรากฏภาพข่าวสารและข้อมูลทางสื่ออินเตอร์เน็ต ร้องเรียนกระบวนการสอบพนักงานราชการของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. กรณีประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปไม่ดำเนินการตามนโยบายความโปร่งใสของ ศอ.บต. ด้วยการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องและคนใกล้ตัว โดยการจำข้อสอบและนำมาบอกแก่คนรอบตัวที่เป็นกลุ่มผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ทำให้มีผู้ผ่านการสมัครเพียง 5 คน จากจำนวนผู้สมัคร ประมาณ 1,100 คน นั้น

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ชี้แจงกระบวนการทำงานของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ซึ่งแต่งตั้งด้วยตนเอง ตามคำสั่ง ศอ.บต. ที่ 3/2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มอบหมายให้นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ซึ่งกำกับดูแลงานด้านการบริหารและอำนวยการของ ศอ.บต. ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลภายใน ศอ.บต. เป็นประธาน รวมทั้ง ได้ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งแต่ละคนมีคุณสมบัติ ความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับในความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ กระบวนการสอบพนักงานราชการของ ศอ.บต. ที่ตนรับทราบ ก็ยึดหลักการดำเนินการตามระเบียบสำนักงาน ก.พ. และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ให้ได้มาตรฐาน มีความยุติธรรม และโปร่งใส โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเท่าเทียมโอกาส และประโยชน์ของทางราชการ โดยในการดำเนินการสอบนั้นได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการสอบ เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับ ศอ.บต.และไม่ได้พบข้อบกพร่องใดใดในกระบวนการสอบดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้าที่จะออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียน ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ก็ได้นำผลการสอบดังกล่าวมาหารือกับตนเองด้วยแล้ว โดยคณะกรรมการและฝ่ายเลขานุการ ยืนยันว่าเป็นกระบวนการสอบที่ผ่านมามีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน ไม่มีข้อมูลใดใดที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตนในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ก็เห็นชอบดำเนินการ โดยให้ประธานคณะกรรมการสอบฯ ลงนามในประกาศ ฉบับที่มีการเผยแพร่ในโลกอินเตอร์เน็ต

ตนเองขอเรียนต่อพี่น้องประชาชนที่อ่านสื่อออนไลน์ ทุกคนว่า ศอ.บต. มีการดำเนินการทุกเรื่องที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส เป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต เป็นนโยบายสำคัญของหน่วยงานที่ทุกคนต้องปฏิบัติ ดังจะเห็นได้ว่า การบริหารของตนในสมัยที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ได้รับการยอมรับจากองค์กรหน่วยงานรัฐหลายหน่วย อาทิ ปชช., กพร. และกรมบัญชีกลาง เป็นต้น และมีรางวัลระดับประเทศไทยยอมรับ เช่นการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ หรือ ITA. ในระดับ AA เป็นต้น
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
www.thaisouthnews.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×