วันนี้ (11 ตุลาคม 2564) เวลา 17.30 น. ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) พร้อมคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการสร้างยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและด้านการศึกษาของเทศบาลนครสงขลา


วันนี้ (11 ตุลาคม 2564) เวลา 17.30 น. ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) พร้อมคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการสร้างยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและด้านการศึกษาของเทศบาลนครสงขลา

โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นายสืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอแผนงาน/โครงการในการสร้างยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและด้านการศึกษา ทั้งนี้ มีการพูดคุย และแนะนำแนวทางการทำงานทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง และแนะแนวทางด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่จะเน้นการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทย ให้สามารถคิดเป็นทำเป็น เข้าใจรากฐานวิถีชีวิตแบบไทย และเป็นพลเมืองดีร่วมสร้างสรรค์สังคม ซึ่งโรงเรียนต้องมีการปรับวิธีการเรียนการสอนใหม่โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน ได้คิด ได้ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ไม่ใช่กระบวนการสอนทางเดียวแบบเดิม และคาดว่าจะมีการปรับใช้ในปีการศึกษา 2565 ในโรงเรียนที่มีความพร้อม
นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า เทศบาลนครสงขลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโชคดีที่ในพื้นที่ 9.27 ตารางกิโลเมตร เปี่ยมไปด้วยความหลากหลาย ทั้งในด้านลักษณะทางกายภาพต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม มีความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพหุวัฒนธรรม ทั้งในเรื่องของเชื้อชาติ และศาสนา มีสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือน วัด มัสยิด และรากของเมือง ที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิต เรื่องราว ที่ทรงคุณค่าการที่เทศบาลนครสงขลา ได้กำหนด Master Plan และพยายามทุ่มเทงบประมาณ ตลอดจนทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ในการอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับบริบทของเมือง โดยคำนึงถึงผู้อยู่อาศัย เป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาเมือง ทั้งในมิติการอนุรักษ์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า เพื่อพัฒนาสู่..เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ดำรงซึ่งความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองสงขลา ในระยะเวลาที่ผ่านมาเราเน้นลักษณะการบริหารโครงการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งมิติของการศึกษาและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม เราพยายามนำหลักคิดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้ามาต่อยอด ร่วมกับเมืองเก่าเดิมที่ทรงคุณค่าก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างความยั่งยืนแก่นครสงขลา จังหวัดสงขลา และประเทศชาติ ตามลำดับ
สำหรับแผนงาน/โครงการในการสร้างยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ที่เทศบาลนครสงขลา ได้กำหนดแผนงานนำเสนอเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ประกอบด้วย โครงการ Songkhla view Point โครงการถนนต้นแบบเมืองเก่าสงขลา โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดชลาทัศน์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ โครงการปรับปรุงลานหัวพญานาค ระยะที่ 3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลสาบ Songkhla water front โครงการสงขลามหาสนุก Songkhla Festival โครงการเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Songkhla Sport Tourism)
โดยโครงการทั้งหมดนี้ เทศบาลนครสงขลามีความพร้อมที่จะดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ หากได้รับการสนับสนุนการประสานงานงบประมาณ เพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนำนครสงขลา ให้ก้าวสู่ "มหานครสร้างสรรค์ สวรรค์แห่งการเรียนรู้ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน" ให้ได้

**************************
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครสงขลา
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
เว็บสำเร็จรูป
×