✨กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ " Social Innovation & Knowledge Transfer" วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 18410 ชั้น 4 อาคาร 18 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

✨กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ " Social Innovation & Knowledge Transfer"  วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.  ณ ห้อง 18410 ชั้น 4 อาคาร 18 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

✨ด้วยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาแพลตฟอร์มบริการวิชาการออนไลน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับบริษัท เจ้าพระยา อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด โดย คุณกฤษณ์ธนะทรรศน์  รัตนภูมิภักดี Researcher & Developer วัตถุประสงค์ของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและออกแบบระบบงานทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่าย และระบบงานด้านการสื่อสาร ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ รองรับการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ ในการสนับสนุนบุคลากร นิสิต นักศึกษา ตลอดจนชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการบริการวิชาการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการพัฒนาการจัดการและการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมสังคมของมหาวิทยาลัยบนช่องทางที่หลากหลาย นั้น
✨ซึ่งมีกิจกรรมการเสวนา โดย อาจารย์ ดร.นิชากรณ์  พันธ์คง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน และคุณกฤษณ์ธนะทรรศน์  รัตนภูมิภักดี Researcher & Developer บริษัท เจ้าพระยา อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด  ดำเนินการเสวนา โดย คุณปาจรีย์  เรืองคล้าย หัวหน้าสำนักงานสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน และการสาธิต หลักสูตรออนไลน์ การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ โดย คุณเบ็ญจวรรณ  บัวขวัญ หัวหน้าภารกิจอาศรมภูมิปัญญาชุมชน
#TSUNews #สื่อสารองค์กร #มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
เว็บสำเร็จรูป
×