📌ม.ทักษิณ ต้อนรับผู้ตรวจราชการ อว. ติดตามและรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง


📌ม.ทักษิณ ต้อนรับผู้ตรวจราชการ อว. ติดตามและรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง

📅เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยทักษิณ🏢  ให้การต้อนรับ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ พร้อมเข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามราชการ และรับฟังการรายงานผลการดําเนินงานตามวาระแห่งชาติ BCG Model ร่วมหารือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในบทบาทมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ณ ห้องประชุม 18311 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัดสงขลา


 
เว็บสำเร็จรูป
×