พระราชบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ” เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    .
      พระราชบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ” เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


      ราชกิจจานุเบกษา หน้า 20 เล่ม 138 ตอนพิเศษ 34 ง เผยแพร่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ตามที่ได้มีพระราชบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายนิวัต กลิ่นงาม ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นั้น เนื่องจาก นายนิวัต กลิ่นงาม ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นางทัศนา ศิริโชติ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรีภาพ/ข่าว/ลัดดา  เอ้งเถี้ยว งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
###  ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข ###

 
เว็บสำเร็จรูป
×